Melanie Bangkok

ทีมงานผู้บริหารและที่ปรึกษา

เจ้าของโครงการ : นายพงษ์ อิงคสิทธิ์, นางจันทิรา อิงคสิทธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ : นายนิวัติ ลมุนพันธ์
สถาปนิก : At forty Company Limited
ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน : Abacus design Company Limited
ผู้บริหารการก่อสร้างโครงการ : Applied Vision Company Limited
ผู้จัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม : N. S. Consultant Company Limited
ผู้จัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ : In between Communication Company Limited

เจ้าของโครงการ

คุณพงษ์ อิงคสิทธิ์

การศึกษา :
 1. ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประกาศณียบัตร :
 1. RE-CU รุ่น 48, คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 2. AEC Project Training, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ไทย ที่มีมาตรฐานคุณภาพดีเยียม ด้านการส่งออก ประจำปี 2542
รางวัล :
 1. Primeminister ‘s Export Awards : สำหรับผู้ส่งออกที่มีการพัฒนาทางการตลาดดีเยียม ด้าน การส่งออกภายในตราสินค้าของตนเอง ประจำปี 2545
 2. Primeminister ‘s Export Awards : สำหรับผู้ส่งออกที่มีการพัฒนาทางการตลาดดีเยียม ด้าน การส่งออกภายใต้การออกแบบของตนเอง ประจำปี 2545
 3. สโมสรโรตารีดีเด่น ภาค 3350 โรตารีสากล ประจำปี 2558-2559
 4. สมาชิกสโมสรโรตารีบางรักดีเด่น ประจำปี 2557-2558
ประสบการณ์การทำงาน :
ผู้บริหารมืออาชีพ
2532 : ผู้บริหารงานขายโฆษณา
บริษัท เน็กซ์ จำกัด
ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2533 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
เวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (บริษัทวังเพชรบูรณ์จำกัด)
ธุรกิจศูนย์การค้าครบวงจร
2534 : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
บริษัท แพนคอสเมติค จำกัด
ธุรกิจเวชสำอางค์
2536 : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส
เรมี (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจจัดจำหน่ายสุราต่างประเทศ
ประสบการณ์การทำงาน :
เจ้าของกิจการ และ กรรมการ
2537 - ปัจจุบัน : กรรมการและที่ปรึกษา
หมู่บ้านบ้านบัวทอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาที่ดิน
2539 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้พัฒนาแบรนด์ Huskie ผู้ผลิตและจำหน่าย ภายในประเทศ และ ส่งออก กระเป๋า
2543 - 2554 : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีเควส จำกัด
ธุรกิจออร์แกนไนเซอร์และประชาสัมพันธ์
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม๊พมิวสิค สตูดิโอ จำกัด
ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี
2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไพร์มเกรท เรียลตี้ จำกัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตำแหน่งทางสังคม :
2541 - 2551 : อุปนายก
สมาคมเครื่องหนังไทย
2555 - 2556 : เลขานุการสโมสรโรตารีบางรัก
2556 - 2557 : เลขานุการสโมสรโรตารีบางรัก
2556 - 2557 : เลขานุการ
ชมรมบัวหลวง SME ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด
2558 - 2559 : นายกสโมสรโรตารีบางรัก

เจ้าของโครงการ

นางจันทิรา อิงคสิทธิ์

การศึกษา :
 1. ปริญญาตรี ด้านการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ประกาศณียบัตร :
 1. RE-CU รุ่น 48, คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 2. การฝึกอบรมโครงการ AEC, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 3. Smart Exporter รุ่น 3 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประสบการณ์การทำงาน :
ผู้บริหารมืออาชีพ
2534 : พนักงานขาย
บริษัท อิตัลไทย (อุตสาหกรรม) จำกัด
ธุรกิจเครื่องดื่ม
2536 : ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
บริษัท เรมี่ (ประเทศเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจจัดจำหน่ายสุราต่างประเทศ
2538 : ผู้จัดการการตลาด
โรงแรมโกลเดนท์แลนด์ ภูเก็ต
2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ
หมู่บ้านบ้านบัวทอง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาที่ดิน
2539 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้พัฒนาแบรนด์ Huskies ผู้ผลิตและจำหน่าย ภายในประเทศ และ ส่งออก กระเป๋า
2543 - 2554 : ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท พีเควส จำกัด
ธุรกิจออร์แกนไนเซอร์และประชาสัมพันธ์
2554 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท แม๊พมิวสิค สตูดิโอ จำกัด
ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี
2558 - ปัจจุบัน : รองประธาน
บริษัท ไพร์มเกรท เรียลตี้ จำกัด
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษาโครงการ

นายนิวัติ ลมุนพันธ์

การศึกษา :
 1. ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2. ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 3. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
 4. หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปปร.9)
ประวัติการฝึกอบรม :
 1. DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน :
2560 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2557 : กรรมการ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 : กรรมการบริหาร
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559 : ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กระทรวงมหาดไทย
2554 - 2558 : กรรมการอิสระ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558 : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
 • CALL 092 925 2555
 • © 2016 Melanie Bangkok.